Facebook Google Instagram Spotify Wikipedia YouTube

Regulamin sklepu i polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego www.marcobocchino.com
§1
Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy www.marcobocchino.com, dostępny pod adresem internetowym
www.marcobocchino.com/sklep prowadzony jest przez Marco Bocchino,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BALANGA ITALIANA Marco
Bocchino, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 956-188-67-67,
REGON 15542270
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość
za pośrednictwem Sklepu.
§2
Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
BALANGA ITALIANA Marco Bocchino, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
gospodarki, NIP 956-188-67-67, REGON 15542270
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we
własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym www.marcobocchino.com/sklep
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów
ze Sprzedawcą.
9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie
usług i umowę o dzieło.
§3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@marcobocchino.com
2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 50 1020 5558 1111 1234 2070 0107
3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu podanego w
niniejszym paragrafie.
§4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
A. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari i inne.
B. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
C. włączona obsługa plików cookies,,
§5
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających
realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
§6
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Zakładanie konta nie jest wymagane ani przewidywane.
§7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj
do koszyka” (lub równoznaczny) ;
2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz
adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu. W razie wyboru opcji “Chcę fakturę”,
wpisać dane do faktury.
3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
§8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
A. Przesyłka pocztowa polecona
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
A. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
B. Płatności elektroniczne
C. Płatność kartą płatniczą
3. Szczegółowe informacje na temat dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.
§9
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
A. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,
Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie
anulowane.-
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy.
6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie
składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania
się Umową Sprzedaży.
§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie
oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały
określone w § 3.
5. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta
adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
A. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się
za niezawartą.
B. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
C. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba
że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się
wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
D. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem.
E. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy, podany
wiadomością mailową przez Sprzedawcę, nie później niż 14 dni od dnia, w
którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie
zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
F. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w
zwykłym trybie odesłany pocztą.
G. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
§ 11 Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie
adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
datę) jej wystąpienia, zdjęcie wady jeśli jest ona widoczna, nagranie audiowizualne
wady jeśli jest ona słyszalna, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie
Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta
uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
Sprzedawcy, podany wiadomością mailową przez Sprzedawcy.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także
jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/
spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
A. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
B. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Konsumentem a Sprzedawcą.
C. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są tylko w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
A. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.
B. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w
Sklepie internetowym, w tym przypadku firmie CashBill S.A.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w
zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: h ttp://ec.europa.eu/consumers/
odr/.

TOP
0